ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Je kan deze voorwaarden downloaden:

 

Artikel 1: Geldigheid

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, orderbevestigingen, leveringen en facturen. Door het accepteren van een aanbod, het geven van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever uitdrukkelijk onderhavige algemene voorwaarden tenzij schriftelijk bedongen afwijkingen. Hij erkent te hebben afgezien van eventuele bestaande eigen voorwaarden.

 

Artikel 2: Offertes

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, worden al onze aanbiedingen en informaties vrijblijvend, ten indicatieve titel en onder oogstvoorbehoud verstrekt. Elke verstrekte order bindt de verkoper slechts na schriftelijke bevestiging van aanvaarding van het order.

Aangezien de aanbiedingen steeds gedaan worden onder oogstvoorbehoud, heeft de verkoper het recht de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen zonder dat de koper recht heeft op enige schadevergoeding.

 

Artikel 3: Prijzen

De prijzen worden berekend aan de dagprijzen op de dag van de levering behoudens andersluidend uitdrukkelijk en afwijkend beding. Bij het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper dat de verkoper gerechtigd is de overeengekomen prijs te verhogen indien de prijs van de lonen, sociale lasten, en dergelijke meer een verhoging ondergingen sinds de datum van de overeenkomst. Dergelijke prijsverhoging zal aan de koper schriftelijk worden medegedeeld en is voor hem bindend.

 

Artikel  4: Levering

De op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende incoterms zullen van toepassing zijn. Levering geschiedt af fabriek (EXW) van de verkoper. Elke bestelling van 1000,00 euro (excl. BTW) of meer wordt franco geleverd. Bij bestellingen kleiner dan 1000,00 euro (excl. BTW) worden transportkosten aangerekend.

 

Artikel 5: Klachten

Om aanvaardbaar te zijn dienen klachten uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst der goederen schriftelijk te worden ingediend.

Bemerkingen geven de koper niet het recht de betaling op te schorten.

In geval van een blijvend geschil tussen partijen over de kwaliteit van het door de verkoper geleverde product, kan op verzoek van een der partijen een beoordeling plaatsvinden door de Nak Tuinbouw, gevestigd in Roelofvarendsveen, Nederland. De met deze beoordeling verband houdende kosten zullen worden gedragen door de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij.

 

Artikel 6: Overmacht

Indien de levering door overmacht wordt verhinderd of uitermate wordt bezwaard heeft de verkoper het recht de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen dan wel de overeenkomst te verbreken. De koper ziet uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding.

De verkoper zal de koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien hij door overmacht niet of niet tijdig kan leveren.

 

Artikel 7: Teeltadviezen/aanbevelingen

Door de verkoper gegeven teeltadviezen zijn vrijblijvend. Beschrijvingen en aanbevelingen, in welke vorm dan ook, zijn zo nauwkeurig mogelijk afgestemd op ervaringen in proeven en praktijk. De verkoper is echter in geen enkel geval op grond van zulke informatie aansprakelijk voor afwijkende resultaten in het geteelde product. De koper dient zelf te beoordelen of de zaken geschikt zijn om voor de geoogde teelten respectievelijk onder de lokale omstandigheden te worden gebruikt.

 

Artikel 8: Verder gebruik

Het is de koper niet toegestaan de geleverde zaken te gebruiken voor verdere vermeerdering en/of reproductie van uitgangsmateriaal.

In geval van doorverkoop van de geleverde zaken, moet dit beding door op koper straffe van schadevergoeding ook worden opgelegd aan zijn eigen koper.

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de volledige betaling en afwikkeling van alle verplichtingen uit de verkoopsovereenkomst blijven de goederen eigendom van de verkoper. Zonder het medeweten van de verkoper is de koper niet gerechtigd vr de betaling de goederen aan derden over te dragen.

Ingeval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur alsook ingeval van faillissement of kennelijk onvermogen zal de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en door de enkele kennisgeving ervan per aangetekend schrijven als ontbonden worden beschouwd.

Aansprakelijkheid:

Indien de verkoper aansprakelijk is voor de schade, geleden door de koper, zal de aansprakelijkheid van de verkoper nooit groter zijn dan het factuurbedrag van de betreffende levering.

 

Artikel 10: Betaling

Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Elke factuur is netto, contant betaalbaar te Bree tenzij schriftelijk bedongen afwijkingen.Het trekken van een wissel doet hieraan geen afbreuk. Iedere vertraging in betaling brengt voor de klant de verplichting mee tot betalen van een intrest cfr. de wet van 2/8/02 op de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. De intrest wordt berekend van maand tot maand terwijl elke maand die aangevangen is zal aangerekend worden voor een volle maand.

Ingeval van ongerechtvaardigde niet-betaling op de vervaldag van de factuur zal een conventioneel vastgelegde schadevergoeding verschuldigd zijn van 15 % op het verschuldigd factuurbedrag. Dit schadebeding dient om de bijkomende administratiekosten, debiteurenbewaking, onbeschikbaarheid der fondsen en dergelijk meer te dekken. De vergoeding blijft verschuldigd ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald.

Het niet betalen van 1 factuur maakt alle (zelfs niet vervallen) facturen onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 11: Bevoegdheid

alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Tongeren zijn bevoegd van dergelijke geschillen kennis te nemen. Van deze regeling kan enkel door de verkoper worden afgeweken.


 


 

Copyright 2006 AgroSeedService.com by Mathias Aerts